BMW Motorrad Mobile Care je k dispozícii 365 dní v roku na telefónnych číslach:

0850 211 265  Zo zahraničia: +421 2 4445 6064

Pokiaľ je tvoj motocykel nepojazdný, najskôr volaj prosím vždy BMW Motorrad Mobile Care!

Všetci prví a ďalší majitelia motocykla BMW, zakúpeného od autorizovaného dílera BMW Motorrad v Slovenskej republike, majú od dňa prvého uvedenia do prevádzky 5 rokov nárok využívať širokú ponuku služieb BMW Motorrad Mobile Care.

 

+ Čítaj viac
Služby

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI BMW MOTORRAD MOBILE CARE

V prípade poruchy motocykla sú ti k dispozícii všetky služby BMW Motorrad Mobile Care. V prípade nehody sú služby obmedzené na dopravu tvojho motocykla zadarmo k BMW servisnému partnerovi.

BMW Motorrad Mobile Care so svojimi partnermi vynaloží všetko úsilie, aby si čo najskôr mohol pokračovať v ceste so svojim motocyklom BMW.

OPRAVA PRIAMO NA MIESTE

Vo väčšine prípadov tí naši vysoko kvalifikovaní pracovníci môžu pomôcť už po telefóne. V prípade potreby prostredníctvom vybraných autorizovaných servisov zaistíme pomoc na mieste a preberáme náklady za asistenciu (až do maximálnej výšky 100 euro)1.

POMOC PRI DEFEKTE PNEUMATIKY

V prípade defektu pneumatiky - ak je to nutné - poskytneme pomoc na mieste. Pokiaľ oprava motocykla nie je možná na mieste, uhradíme náklady za odťah k najbližšiemu servisnému partnerovi pre motocykle BMW.2

POMOC V PRÍPADE DROBNÝCH UDALOSTÍ

V prípade drobných udalostí, ako je napr. strata kľúča k motocyklu, naplnenie nádrže nesprávnym palivom, alebo keď ti dôjdu pohonné hmoty radi organizačne pomôžeme prostredníctvom našej siete.

V takom prípade neponesie spoločnosť BMW Motorrad a služba Mobile Care náklady na služby na mieste ani na iné služby spojené s mobilitou.

1 Poznámka: Z právnych dôvodov musia byť asistenčné služby pri poruchách obmedzené na sprevádzkovanie vozidla. Servisné práce, výmena opotrebovaných dielov, väčšie opravy alebo nákup náhradných dielov sú možné z právnych dôvodov iba u servisných partnerov BMW Motorrad.

2 Služba nezahŕňa náklady na výmenu pneumatík.

ODŤAH K NAJBLIŽŠIEMU SERVISNÉMU PARTNEROVI BMW MOTORRAD

V prípade poruchy, pokiaľ problém nie je možné odstrániť na mieste ti zariadime odťah k najbližšiemu servisnému partnerovi BMW Motorrad, a to bezplatne.

V prípade nehody zariadime bezplatne odťah k vybranému servisnému partnerovi BMW Motorrad v Slovenskej republike a v zahraničí k najbližšiemu BMW servisnému partnerovi.

ZAISTÍME VÁM CESTU TAXÍKOM

Pokiaľ si praješ v prípade poruchy svojho motocykla cestovať taxíkom, uhradíme náklady do maximálnej výšky 80 euro.

ZABEZPEČENIE UBYTOVANIA

Pokiaľ k poruche došlo vo vzdialenosti väčšej ako 50 km od tvojho bydliska a potrebuješ ubytovanie, služba BMW Motorrad Mobile Care uhradí náklady na ubytovanie pre vodičov a spolujazdcov počas opravy, najviac na 4 noci (hotel kategórie do 4 hviezdičiek).

NÁHRADNÝ MOTOCYKEL

V prípade poruchy tvojho motocykla a jeho nutnej preprave k servisnému partnerovi BMW Motorrad a po zistení, že oprava nemôže byť dokončená v deň poruchy, BMW Motorrad Mobile Care poskytuje počas opravy náhradný motocykel maximálne na 3 pracovné dni (plus víkend) v tuzemsku, a maximálne na 5 dní (plus víkend) v zahraničí.1,2

1 Servisné podmienky sa môžu meniť v závislosti od regiónu a od dostupnosti a typu motocykla.

2 Obchodné podmienky požičovní môžu zahŕňať obmedzenie jazdnej vzdialenosti.

ZAISTENIE NEOBMEDZENEJ MOBILITY

Pre zaistenie tvojej plnej mobility poskytujeme v prípade poruchy okrem vyššie uvedených služieb nasledujúce služby - jednotlivé alebo kombinované - až do výšky celkových nákladov maximálne 650 euro.

POKRAČOVANIE V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV VLAKOM ČI LIETADLOM

Ak je to nutné, uhradíme ti aj náklady spojené s pokračovaním v ceste alebo s návratom domov vlakom či lietadlom - až do vyššie uvedenej maximálnej čiastky.

PRIVEDENIE TVOJHO MOTOCYKLU BMW DOMOV ALEBO DOPRAVA SPÄŤ K MOTOCYKLU

V prípade, že si medzitým opustil miesto opravy, BMW Motorrad Mobile Care zaistí tvoj návrat do servisu a uhradíme súvisiace náklady až do vyššie uvedenej maximálnej čiastky.

Pokiaľ dôjde k poruche v zahraničí, v prípade potreby zaistíme prepravu tvojho motocykla domov.

Podmienky pre tieto služby: oprava vyžaduje pravdepodobne viac ako 3 pracovné dni alebo k poruche došlo viac ako 100 km od tvojho bydliska.

Náhrady

ÚHRADA NÁKLADOV

Zásadne platí: Uhradené budú iba tie náklady, ktoré boli druhom a rozsahom odsúhlasené BMW Motorrad Mobile Care.

Spravidla uhradíme náklady za všetky služby BMW Motorrad Mobile Care priamo za teba. Pokiaľ by si vo výnimočnom prípade musel uhradiť náklady, bezodkladne ti ich refundujeme. K tomu budeme potrebovať originálne faktúry za prijaté služby (napr. faktúru odťahovej služby) spoločne s kópiou faktúry za opravu, ako aj kompletne vyplnenú správu o poruche.

Z ÚHRADY NÁKLADOV SÚ VYLÚČENÉ NAJMÄ:

  • Náklady, ktoré by vznikli aj za normálnych okolností, napr. náklady na pohonné hmoty a mýto
  • Dodatočné náklady v hoteli, ako sú napr. náklady na stravovanie a minibar
  • Všetky náklady alebo škody, ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z následkov poruchy, ako sú napr. ušlý zárobok, stornopoplatky, neúčasť na zábavných akciách a súťažiach (prepadnutie vstupenky, letenky)
  • Náklady na opravu a náhradné diely, vrátane spotrebného materiálu
Predpoklady

ČO JE TO PORUCHA?

BMW Motorrad Mobile Care definuje poruchu náhlu neočakávanú ako technickú závadu na motocykli, ktorá zabraňuje pokračovať v jazde.

NÁROK NA SLUŽBY BMW MOTORRAD MOBILE CARE

Služby BMW Motorrad Mobile Care sú k dispozícii iba v prípadoch, keď za poruchu nie je zodpovedný vodič, a keď nebola spôsobená vonkajšími vplyvmi.

Výnimkou je defekt pneumatiky. V takom prípade poskytujeme pomoc spôsobom av rozsahu uvedenom na záložke "Služby". Ďalšie výnimky nájdete nižšie.

SLUŽBY BMW MOTORRAD MOBILE CARE SA NEVZŤAHUJÚ NA NASLEDUJÚCE PRÍPADY:

  • Na pravidelný servis
  • V prípade nehody3, krádeže alebo vandalizmu a možných následných škôd
  • Na škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou
  • Na škody vzniknuté pri súťažiach a príslušných tréningových jazdách
  • Na škody vzniknuté montážou dielov vozidla, ktorých použitie nebolo schválené výrobcom BMW Motorrad, prípadne ak vozidlo bolo upravené spôsobom, ktorý nebol schválený BMW Motorrad

POZNÁMKY

Odporúčame, aby si všetky servisné práce nechal vykonať u servisného partnera BMW Motorrad. Služby BMW Motorrad Mobile Care nebudú dostupné, pokiaľ neboli vykonané plánované prehliadky a údržba v súlade s normami služieb a kvality BMW Motorrad.

Služby BMW Motorrad Mobile Care ti poskytuje Allianz Partners.

3 V prípade nehody sú služby Mobile Care obmedzené na organizačnú pomoc a na odťah na Slovensku k vybranému a v zahraničí k najbližšiemu servisnému partnerovi BMW Motorrad.

ROZSAH PLATNOSTI SLUŽBY BMW MOTORRAD MOBILE CARE

Služby BMW Motorrad Mobile Care platia v nasledujúcich krajinách:

Albánsko, Andorra, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Monako, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko (vr. Kanárskych ostrovov), Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Veľká Británia.

+ Čítaj viac

Máš ďalšie otázky k BMW Motorrad Mobile Care?

Tvoj predajca BMW Motorrad ti rád poradí!

VYHĽADAŤ PREDAJCU
spinner