Podľa rozsahu, v akom spoločnosť BMW Slovenská republika (ďalej len „BMW“, „my“, „nás“, „náš“ a ďalšie formy) ponúka na tejto webovej stránke sprostredkovateľské služby v zmysle článku 3 písm. g) nariadenia o digitálnych službách, platia nasledujúce informácie:

1. Kontaktné miesta pre komunikáciu v súvislosti s nariadením o digitálnych službách (články 11 a 12 nariadenia o digitálnych službách)

Naše ústredné kontaktné miesto pre orgány členských štátov, komisiu a výbor uvedené v článku 61 nariadenia o digitálnych službách (článok 11 ods. 1 nariadenia o digitálnych službách) a pre príjemcov našich služieb (článok 12 ods. 1 nariadenia o digitálnych službách) je:

E-mail: dsa.sk@bmwgroup.com

Môžete sa s nami spojiť aj telefonicky na čísle +421 02 60 20 20 80.

Môžete s nami komunikovať v slovenskom a anglickom jazyku.

2. Správy o transparentnosti (článok 15 nariadenia o digitálnych službách)

V súlade s článkom 15 ods. 1 nariadenia o digitálnych službách sme povinní raz ročne zverejňovať správy o transparentnosti moderovania obsahu, na ktorom sa podieľame. Takáto správa tu bude k dispozícii v príslušnom čase.

3. Mechanizmus oznámení a opatrení (článok 16 nariadenia o digitálnych službách)

Podľa článku 16 nariadenia o digitálnych službách budú mať fyzické a právnické osoby možnosť podávať oznámenia o informáciách, ktoré považujú za nezákonný obsah, na našich online platformách („Becakania.BMW-Motorrad.sk“, „BMW-Motorrad.sk“, „BMW Motorrad akcie“ a „požičovňa Rent a Ride spoločne s Fuel For Life fuelforlife.bmw-motorrad.com“).

Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu dsa.sk@bmwgroup.com. Pokiaľ chcete oznámenie podať, uveďte v ňom nasledujúce body:

a) dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo sa domnievate, že daná informácia predstavuje nezákonný obsah;

b) jasné označenie presného elektronického umiestnenia týchto informácií, ako je presná adresa URL alebo adresy URL, alebo v prípade potreby ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu prispôsobené typu obsahu a konkrétnemu typu služby;

c) vaše meno a e-mailovú adresu (pokiaľ nejde o informácie, o ktorých sa domnievate, že sa týkajú trestného činu pohlavného zneužívania, pohlavného vykorisťovania, detskej pornografie, nadväzovania kontaktu s deťmi na sexuálne účely alebo návod, pomoc alebo účasť pri páchaní takých trestných činov alebo pokusu o ne). V týchto prípadoch alebo v iných prípadoch, keď chcete podať oznámenie bez možnosti identifikácie, nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle +421 02 60 20 20 80;

d) vyhlásenie potvrdzujúce, že konáte v dobrej viere, že informácie a tvrdenia obsiahnuté v oznámení sú správne a úplné.

Všetky oznámenia budeme spracovávať včas, starostlivo, nestranne a objektívne; bez zbytočného odkladu oznámime fyzickej osobe alebo subjektu, ktorá/ý oznámenie podal/a, naše rozhodnutie a uvedieme prípadné dostupné možnosti nápravy .

4. Informácie o obsahových obmedzeniach v súvislosti s používaním služby (článok 14 ods. 1 veta 3 nariadenia o digitálnych službách), o našom internom systéme na vybavovanie sťažností (článok 20 nariadenia o digitálnych službách) a o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov (článok 21 nariadenia o digitálnych službách)

Nižšie uvedené informácie týkajúce sa nášho interného systému na vybavovanie sťažností (článok 20 nariadenia o digitálnych službách) a možností mimosúdneho riešenia sporov (článok 21 nariadenia o digitálnych službách) sa vzťahujú len na príjemcov služieb BMW, ktoré sú považované za „online platformy“ v zmysle nariadenia o digitálnych službách. Medzi tieto platformy patria („Becakania.BMW-Motorrad.sk“, „BMW-Motorrad.sk“, „BMW Motorrad akcie“ a „požičovňa Rent a Ride spoločne s Fuel For Life fuelforlife.bmw-motorrad.com“).

Môžeme prijať určité obmedzujúce rozhodnutia týkajúce sa obsahu alebo účtov príjemcov našich sprostredkovateľských služieb (vrátane fyzických a právnických osôb, ktoré podávajú oznámenia) v zmysle nariadenia o digitálnych službách, ak sa domnievame, že príjemcovia porušili zákon alebo naše všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania príslušnej sprostredkovateľskej služby (ďalej len „pravidlá a podmienky“). Môžeme sa napríklad rozhodnúť (i) obmedziť alebo zablokovať viditeľnosť obsahu príjemcu, (ii) pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie všetkých alebo časti našich služieb príjemcom, (iii) pozastaviť alebo zrušiť účet príjemcu, (iv) obmedziť možnosti speňaženia obsahu príjemcu alebo (v) odoprieť podnikom používanie ich online trhovísk, pokiaľ tieto podniky nemôžeme identifikovať (sledovať), ako to vyžaduje nariadenie o digitálnych službách. Môžeme sa tiež rozhodnúť, že nebudeme reagovať na oznámenie zaslané príjemcom na základe obsahu, ktorý je potenciálne nezákonný alebo porušuje naše pravidlá a podmienky.

- Interný systém na vybavovanie sťažností:

Pokiaľ by príjemcovia našich služieb s daným rozhodnutím nesúhlasili, môžu proti rozhodnutiu spoločnosti BMW podať sťažnosť prostredníctvom nášho interného systému na vybavovanie sťažností. Sťažnosti je možné podávať bezplatne prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu dsa.sk@bmwgroup.com do 6 mesiacov od prijatia sporného rozhodnutia. Pokiaľ budeme na vybavenie sťažnosti potrebovať ďalšie informácie, môžu sťažovateľa kontaktovať naši zamestnanci. Sťažnosti sú vybavované včas, nediskriminačne, starostlivo a nestranne pod dohľadom kvalifikovaných pracovníkov. Len čo prijmeme rozhodnutie, oznámime ho sťažovateľovi bez zbytočného odkladu.

- Mimosúdne riešenie sporov pred poverenými orgánmi pre mimosúdne riešenie sporov:

Na riešenie sporov týkajúcich sa rozhodnutí prijatých v rámci nášho interného systému na vybavovanie sťažností existuje, okrem iného, možnosť požiadať o mimosúdne riešenie sporu v tzv. „certifikovanom orgáne pre mimosúdne riešenie sporov“, ako je definované v článku 21 nariadenia o digitálnych službách. Certifikované orgány pre mimosúdne riešenie sporov sú nestranné a nezávislé orgány, ktoré sú výslovne certifikované členskými štátmi EÚ, a ktoré môžu vďaka svojim schopnostiam a odborným znalostiam preskúmavať spory, ktoré im boli predložené. Spoločnosť BMW bude spolupracovať s orgánom pre mimosúdne riešenie sporov v súlade so zákonnými požiadavkami. Spoločnosť BMW však nie je viazaná rozhodnutiami vydanými orgánom pre mimosúdne riešenie sporov.

Ďalšie podrobnosti o mimosúdnom riešení sporov budú oznámené príjemcom služby, v niektorých prípadoch spolu s prípadnými rozhodnutiami, proti ktorým sa možno odvolať.

Vyššie uvedené informácie neobmedzujú práva príjemcov služieb vymáhať svoje nároky voči spoločnosti BMW na súde.

5. Opatrenia a ochrana proti zneužitiu (článok 23 nariadenia o digitálnych službách)

Príjemcom služby, ktorí často poskytujú zjavne nezákonný obsah, pozastavíme po predchádzajúcom upozornení poskytovanie našich služieb a to na primeranú dobu. Ďalej na primeranú dobu po predchádzajúcom upozornení pozastavíme spracovanie oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov na oznámenie a opatrenia alebo interných systémov na vybavovanie sťažností fyzickými alebo právnickými osobami, alebo sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne neopodstatnené oznámenia a sťažnosti. Pri rozhodovaní o pozastavení služby posudzujeme prípady na individuálnej báze, včas, starostlivo a objektívne a zisťujeme, či sa príjemca, fyzická osoba, subjekt alebo sťažovateľ dopustili zneužitia, pričom berieme do úvahy všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré vyplývajú z informácií, ktoré máme k dispozícii. Tieto okolnosti – ktoré budeme brať do úvahy pri určovaní, či došlo k zneužitiu a aká by mala byť primeraná doba pozastavenia poskytovania služieb – budú zahŕňať prinajmenšom nasledujúce:

a) absolútny počet položiek so zjavne protiprávnym obsahom, ktoré boli predložené v danom období;

b) relatívny podiel celkového počtu poskytnutých informácií alebo oznámení predložených v danom období;

c) závažnosť zneužitia, vrátane povahy nezákonného obsahu a povahy jeho následkov;

d) ak je možné vyvodiť úmysly, ktoré príjemca služby, fyzická osoba, subjekt alebo sťažovateľ sleduje.

6. Získavanie vlastných osvedčení

Spoločnosť BMW vynaloží maximálne úsilie, aby do 16. februára 2025 od všetkých obchodníkov ponúkajúcich produkty a/alebo služby na online platformách prístupných na tejto webovej stránke získala ich vlastné osvedčenie v súlade s článkom 30 ods. 1 e) nariadenia o digitálnych službách, v ktorých rámci sa títo obchodníci zaväzujú ponúkať iba výrobky a služby, ktoré sú v súlade s platnými pravidlami práva Únie. Vlastné osvedčenie sme dostali od všetkých obchodníkov, ktorým boli tieto online platformy sprístupnené od 17. februára 2024.

+ Čítaj viac
spinner