Často kladné otázky o inteligentnom tiesňovom hovore.

1. Aký je stav môjho súkromia? Budú niekde ukladané napríklad údaje o rýchlosti a bodoch na trase?

V prípade aktivácii funkcie ECALL systém podáva call centru BMW iba údaje nesúvisiace s rýchlosťou, ktoré sú potrebné pre okamžitú pomoc. Vďaka tomu bude možné vozidlo lokalizovať v rámci aktívneho tiesňového hovoru. V tomto prípade nie je možné odvodiť rýchlosť jazdy.

2. Aké údaje sa v prípade aktívneho tiesňového volania predávajú call centru BMW?

V prípade automatickej alebo manuálne aktivácie tiesňového volania sa call centru BMW predá šifrovaný údajový záznam, ktorý napríklad obsahuje identifikačné číslo vozidla, číslo mobilného telefónu s vloženou kartou SIM, časovú známku aktivácie, typ tiesňového hovoru (ručný alebo manuálny), aktuálnu polohu a smer jazdy.

3. Sú s využívaním inteligentného tiesňového volania spojené nejaké ďalšie náklady (napríklad roaming)?

Inteligentné tiesňové volanie je k dispozícii na neobmedzenú dobu a možno ho použiť bez dodatočných poplatkov za mobilné volania, napr. roaming v dostupných európskych krajinách (prečítajte si pokrytie siete: bmw-motorrad.com/ecall or http://www.bmw-motorrad.com/com/de/technology_detail/safety/item_ecall.html).

4. V akých situáciách možno inteligentné tiesňové volanie využiť?

Inteligentný tiesňový hovor možno použiť pri akejkoľvek mimoriadnej núdzovej situácii. Ak sa napríklad stanete svedkom nehody, necítite sa dobre, vozidlo má poruchu alebo potrebujete iné služby.

5. Existuje obmedzenie, ako často možno ECALL aktivovať?

Pri mimoriadnych situáciách nie je žiadne obmedzenie toho, ako často možno núdzový hovor aktivovať. Napríklad pokiaľ dôjde pri odpočte k prerušeniu automatického tiesňového volania pri menej vážnej nehode, možno spustiť ručné tiesňové volanie pomocou tlačidla SOS (napr. ak si všimnete zranenia až s určitým časovým oneskorením). 

 

6. Čím sa zabezpečuje správne zisťovanie nehôd?

Pri inteligentnom tiesňovom volaní sa uplatňujú komplexné systémy senzorov a robustné algoritmy na detekciu nehôd, pri ktorých sa dosiahlo najvyššej možnej bezpečnosti skrz široký rad testov. Preto možno vylúčiť aktiváciu tiesňového volania v prípade bežných cestných situácií, akými sú prejazdy cez výmole alebo prekážky, pri ktorých nedôjde k poškodeniu vozidla. Neaktivuje sa ani pri páde stroja v prípade, že sa stroj nehýbe. 

Predpokladom automatickej aktualizácie je

·       Sklon kolies pri rýchlosti > 10 km/h

·       Sklon kolies po brzdení z rýchlosti > 10 km/h

·       Kolízia s prekážkou/vozidlom od definovaného stupňa závažnosti, nezávisle od vlastnej rýchlosti (napr. pokiaľ bude zaparkovaný motocykel zachytený iným účastníkom cestnej premávky)

7. Ako sa rozlišuje medzi ľahkou a ťažkou nehodou?

Vďaka inteligentnému tiesňovému volaniu je motocykel vybavený systémom, ktorý spoľahlivo dokáže rozlíšiť ľahkú a ťažkú nehodu. Pritom systém napríklad používa informácie zo senzorov zrýchlenia a pätového uhla.   

 

8. Za akých podmienok možno aktivovať ručné tiesňové volanie?

Pre ručnú aktiváciu tiesňového volania je nutné zabezpečiť, aby bolo vozidlo stabilné a aby bolo zapnuté aj zapaľovanie. Ďalej odporúčame vypnúť motor a zložiť si prilbu, čím docielite čo najlepšiu možnú kvalitu hlasu pri hovore s call centrom BMW.

 

9. V akých situáciách sa spustí reťazec záchranných operácií?

V prípade automatickej aktivácie sa reťazec záchranných operácií aktivuje z bezpečnostných dôvodov vždy pri každom tiesňovom volaní. Tiesňovému volaniu možno zabrániť iba v prípade malého sklonu kolies/nehody, a to podržaním tlačidla SOS počas krátkeho odpočítavaniu (zobrazenie na prístrojovej doske s akustickým signálom). Akonáhle dôjde ku kontaktovaniu call centra BMW, je pracovník povinný v dôsledku automatickej aktivácie vyslať pomoc.

 

V prípade ručnej aktivácie je potrebné sa porozprávať s pracovníkom call centra. Ak mu bude oznámené, že je potrebná lekárska pomoc, pracovník call centra aktivuje reťazec záchranných operácií. V závislosti na situácii môže byť reťazec záchranných operácií z bezpečnostných dôvodov aktivovaný aj vtedy, ak nebudete schopný hovoriť s pracovníkom.

 

10. Akú sú obmedzenia pri inteligentnom tiesňového volania?

Predpokladom pre uskutočnenie tiesňového hovoru je dostupnosť mobilnej komunikačnej siete. Ak nie je k dispozícii mobilná komunikačná sieť, nemožno s call centrom BMW naviazať spojenie. Miesto inštalácie modulu pre mobilný telefón na vozidle bolo primárne vybraté tak, aby zabezpečovalo funkčnosť a aby bola funkčnosť systému zachovaná čo najdlhšie, a to aj v prípade ťažkej havárie. Pokiaľ dôjde pri ťažkej havárii k zničeniu vlastného systému, nemožno aktivovať tiesňové volanie.

 

11. Ako zastavím uskutočnenie tiesňového hovoru?

Ručne aktivované núdzové hovory aj tiesňové volania aktivované pri ľahkých nehodách možno zrušiť podržaním tlačidla SOS počas odpočtu. V prípade ručnej aktivácie dôjde k ukončeniu spojenia pri pokračovaní v jazde alebo vypnutím zapaľovania. Hovory aktivované v prípade ťažkých nehôd nemožno ukončiť. V takomto prípade záleží na každej sekunde, a predo sa reťazec záchranných operácií aktivuje čo najrýchlejšie.

 

12. Ako skontrolujem či systém funguje?

Systém v podstate nie je potrebné skúšať. V prípade technických porúch sa na prístrojovej doske zobrazí hlásenie. V prípade potreby môže si zákazník systém môže, samozrejme, otestovať. Stačí k tomu krátko stlačiť tlačidlo SOS, keď stroj stojí. Spustí se odpočítavanie (akustický signál a zobrazenie na prístrojovej doske) tak, aby mohla byť operácia v krátkom časovom intervale zrušená. Počas odpočítavania nedôjde k nadviazaniu spojenia s call centrom BMW.  Pokiaľ dôjde k neúmyselnému spusteniu tiesňového volania, je dôležité porozprávať sa s pracovníkom call centra a informovať ho, že ide iba o skúšku systému.

 

13. Ako sa systém udržiava?

Systém nie je potrebné udržiavať. Po prvotnom spustení sa systém v pravidelných intervaloch automaticky aktualizuje. Musí byť dostupný príjem pre mobilný telefón/GPS a musí byť zapnuté zapaľovanie (napr. počas jazdy).

 

14. Ako možno zmeniť jazyk pracovníka call centra?

Výhodou inteligentného tiesňového volania je skutočnosť, že s vami bude hovoriť kvalifikovaný pracovník call centra BMW v jazyku, ktorý ste si vybrali. Zvlášť dôležité je zabezpečiť nerušený prenos informácií v núdzových situáciách. Jazyk zvolený pri výrobe závisí od krajiny. Vzhľadom an to, že požadovaný „jazyk ECALL“ je nastavený nezávisle od jazykového nastavenia prístrojovej dosky, môže preferovaný jazyk vo vozidle určiť iba autorizovaný predajca BMW Motorrad. Dostupnými jazykmi sú nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, holandčina, poľština, portugalčina, ruština, švédčina, španielčina, čeština a turečtina.

 

15. Ako možno deaktivovať/znovu aktivovať kartu SIM a príslušný inteligentný tiesňový hovor?

Pokiaľ nechcete používať funkciu inteligentného tiesňového volania (napr. v prípade zakúpenia použitého vozidla), je možné nechať si vopred inštalovanú kartu SIM kartu vozidla a príslušnú funkciu inteligentného tiesňového volania deaktivovať u autorizovaného predajcu BMW Motorrad. V prípade, že došlo k deaktivácii karty SIM, sa na prístrojovej doske zobrazí príslušná kontrolka. Reaktiváciu karty SIM smie rovnako vykonávať iba autorizovaný predajca BMW Motorrad.

 

Ešte podrobnejší pohľad na technológiu.

spinner