Ochrana údajov

Naše webové stránky sa udržiavajú v rôznych krajinách na celom svete a sú určené pre návštevníkov z týchto krajín. Ak nám poskytnete osobné údaje, tieto informácie sa uložia a budú používané v súlade s právnymi prepismi krajiny, v ktorej sa webová stránka udržiava. Konkrétne informácie o ochrane osobných údajov si pozrite na príslušných webových stránkac

 

 

+ Čítaj viac

Autorské práva

© Copyright BMW AG, Mníchov, Nemecko. Všetky práva vyhradené. Text, obrázky, grafika, zvukové súbory, súbory animácií, video súbory a ich usporiadanie na webových stránkach spoločnosti BMW Group podliehajú ochrane autorskými právami a ďalšími právami duševného vlastníctva.
Tieto objekty sa nesmú kopírovať na komerčné účely, distribuovať, ani ich nemožno upravovať, či umiestňovať na iné stránky. Niektoré webové stránky spoločnosti BMW môžu obsahovať obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tretích strán. „Zmluvné podmienky“.

+ Čítaj viac

Licencie

Spoločnosť BMW Group sa snaží dosiahnuť inovatívnu a informatívnu webovú stránku. Avšak musíte si zároveň uvedomiť, že spoločnosť BMW Group musí chrániť svoje duševné vlastníctvo, vrátane svojich patentov, ochranných známok a autorských práv. Preto, prosím, berte na vedomie, že prostredníctvom tejto webovej stránky sa neudeľuje žiadna licencia na používanie duševného vlastníctva spoločnosti BMW Group, ani duševného vlastníctva tretích osôb.

+ Čítaj viac

Ochranné známky

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na tejto webovej stránke sú predmetom práv k ochranných známkam spoločnosti BMW AG, a to vrátane značiek, názvov modelov, log a emblémov.

+ Čítaj viac

Záruky, zodpovednosť

Informácie na tejto webovej stránke sa poskytujú „tak, ako sú“ a bez záruk akéhokoľvek druhu, či výslovných alebo odvodených, vrátane (ale nielen), akýchkoľvek záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť BMW AG nie je pôvodcom obsahu zverejneného na tejto webovej stránke tretími osobami a hoci sa snaží sledovať obsah na tejto webovej stránke, nepreberá žiadnu zodpovednosť za príspevky a diskusie, ktoré sú zverejňované tretími osobami, ani za správnosť alebo názory obsiahnuté v týchto príspevkoch a diskusiách. Spoločnosť BMW AG v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči akejkoľvek osobe za akékoľvek špeciálne, nepriame alebo následné škody, ktoré súvisia s týmto materiálom. Spoločnosť BMW AG nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok, ktoré sú udržiavané tretími osobami, a preto sa zrieka zodpovednosti za akékoľvek odkazy z tejto webovej stránky na iné webové stránky.

+ Čítaj viac

Práva k filmovým a obrazovým záznamom na podujatiach

Dovoľujeme si vás upozorniť, že na všetkých podujatiach a festivaloch BMW Motorrad sú prítomní fotografi a filmové štáby. Vstupom na výstaviská výslovne a neodvolateľne udeľujete spoločnosti BMW Motorrad a usporiadateľom podujatia, ako aj všetkým ostatným stranám podieľajúcim sa na tvorbe mediálneho materiálu, súhlas s tým, aby vás fotografovali/nahrávali na video/filmovali/robili zvukové záznamy, ako aj súhlas s použitím obrazového materiálu v akejkoľvek forme a na akomkoľvek médiu, vrátane kompozitných alebo upravených prezentácií na akékoľvek účely, ktoré sú spojené s podujatím (predovšetkým vo forme nahrávok hlasu a fotografií, ako aj fotografií v digitálnom formáte, napríklad prostredníctvom internetu).

+ Čítaj viac
spinner